Oblasti rada

Pravo osiguranja

Savetovanje pre ugovaranja, zastupanje u pregovorima sa društvima za osiguranje, zastupanje u sudskim postupcima radi ostvarivanja prava.

Radno pravo

Analiza spornih radnopravnih situacija, izrada opštih i pojedinačnih radnopravnih akata, i zastupanje u sudskim postupcima.

Privredno pravo

Analiza i predlozi, kao i izrada rešenja u pogledu osnivanja, promena, opštih i posebnih pravnih akata, ugovora, kao i naknade štete proizašle iz privrednog poslovanja.

Prekršajno pravo

Procena slučaja i odbrana u prekršajnim postupcima povodom saobraćajnih, ali i carinskih, poreskih, trgovinskih, radnopravnih i drugih vrsta prekršaja.

Ugovorno pravo

Pregled i konsultacija u pogledu postojećih, i sastav novih ugovora o prodaji, poklonu, zakupu, poslovnoj saradnji, ugovora o poverljivosti kao i drugih građanskopravnih i privrednopravnih ugovora.

Odštetno pravo

Konsultacije i zastupanje u postupcima naknade štete različitih uzroka povrede na radu, saobraćajne nezgode, diskriminacija, povreda prava ličnosti, ugovorne štete (zbog povreda ugovornih obaveza), i drugo.

Druge oblasti rada

Pregled i konsultacija u pogledu postojećih, i sastav novih ugovora o prodaji, poklonu, zakupu, poslovnoj saradnji, ugovora o poverljivosti kao i drugih građanskopravnih i privrednopravnih ugovora.