Odštetno pravo

Odštetno pravo je grana prava koje prati živote svih građana, na svakodnevnom nivou.

Namerno ili nenamerno, drugi će nam bar nekoliko puta u životu prouzrokovati štetu, i mi ćemo njima. Neki od najčešćih izvora nastanka štete su:

  • štete na automobilu, nastale u saobraćajnim nezgodama
  • štete na nepokretnostima, nastale tuđim delovanjem (udarom, poplavom, paljevinom, i na druge načine
  • telesne povrede (nastale padovima na javnim površinama, nanete od strane trećih lica, nastale u saobraćaju, nanete od pasa lutalica, povrede na radu, i slično)
  • povrede ugleda i časti, i druge povrede psihičkog integriteta (nastale vređanjem, pretnjama, iznošenjem neistinitih navoda)
  • povrede prava ličnosti (prava na privatnost, prava na ličnu slobodu, prava na adekvatnu zdravstvenu zaštitu)
  • ugovorne štete – štete nastale povredom ugovornih obaveza (neizvršenjem obaveza, kašnjenjem, izvršenjem s nedostacima)
  • štete nastale povredom prava intelektualne svojine (autorskih prava, žigova, patenata, industrijskog dizajna, oznaka geografskog porekla)
  • različite indirektne štete (troškovi lečenja, renta zbog smanjenja radne sposobnosti, troškovi najma zamenskog vozila, propušteni poslovi i zarada, troškovi kupovine zamenske robe)

Kada šteta bude prouzrokovana, oštećeni ima pravo na naknadu štete.

Naknada štete ostvaruje se bilo vansudski, pregovorima sa štetnikom, bilo sudski, u parničnom postupku.

Uspešno smo savladali više stotina slučajeva i postupaka naknade štete za naše klijente.